Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna regulowana przez kodeks cywilny. Rozumie się przez nią zobowiązanie zleceniobiorcy do tego, by wykonał on określoną czynność prawną (jak np. pracę), na rzecz drugiego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach, które zostały określone przez strony. Umowa zlecenie jest umową starannego działania, a…