Dofinansowanie PFRON

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – jak otrzymać dofinansowanie PFRON. Niepełnosprawność w wielu przypadkach wyklucza podjęcie pewnych zawodów, a wielu pracodawców niechętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne, traktując je jako dodatkowy kłopot, pozbawiając ich szansy na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Tymczasem, jest to myślenie z góry błędne. Osoby niepełnosprawne mogą być w pełni przydatnymi pracownikami, a pracodawcy zatrudniający takie osoby, mogą naprawdę wiele zyskać, uzyskując dotacje z PFRONU na pracownika.

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to instytucja, której głównym zadaniem jest przede wszystkim aktywizacja osób niepełnosprawnych, ułatwianie im podjęcia pracy zarobkowej i stwarzanie szans na równe traktowanie na rynku zatrudnienia. Fundusz organizuje dopłaty do wynagrodzeń i składek niepełnosprawnych pracowników dlatego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej daje wiele korzyści dla pracodawców.

Zobacz też: Dotacja na utworzenie miejsca pracy – Urząd Pracy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie PFRON

Dofinansowania mogą dotyczyć różnych kwestii. Podstawową płaszczyzną działania PFRON jest organizowanie dofinansowań do wynagrodzeń pracownika. Pracodawca zyskuje możliwość uzyskania dopłaty do pensji dla zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika, którą poniesie Fundusz. Istnieje możliwość uzyskania również innych dofinansowań. PFRON może pokryć koszty poniesione w ramach dostosowywania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Zazwyczaj, koszty te związane są przede wszystkim z usuwaniem barier architektonicznych, takich jak, dobudowanie podjazdów dla wózków inwalidzkich, budowa wind czy przebudowa łazienek.

Dofinansowania mogą tyczyć także różnych innych aktywności, które ułatwią pracę osobie niepełnosprawnej i wyposażą ją w niezbędne narzędzia. Do takich dopłat zaliczają się np. dofinansowania do kursu prawa jazdy, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub oprogramowania komputerowego, dofinansowanie do zakupu protezy dla pracownika niepełnosprawnego, czy dopłata na podtrzymanie aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opłat np. za przedszkole dla dzieci osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie PFRON – na jakie kwoty może liczyć pracodawca?

Progi regulujące kwoty dofinansowania, na jakie mogą liczyć pracodawcy są zróżnicowane i odpowiadają stopniowi niepełnosprawności i typowi schorzenia. Jednakże, wysokość dopłaty nie może przekraczać 90% faktycznego kosztu płacy, zaś w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 75%.

PFRON dzieli kwoty dopłaty według 3 stopni niepełnosprawności. W przypadku znacznego stopnia, można uzyskać do 2400 zł przy specjalnym schorzeniu i do 1800 zł bez schorzenia specjalnego. Przy stopniu umiarkowanym, ze specjalnym schorzeniem do 1725 zł i do 1125 zł bez specjalnego schorzenia. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności, do 1050 zł ze specjalnym schorzeniem i do 450 zł bez takiego schorzenia.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dotację?

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dla zatrudnionego niepełnosprawnego, który figuruje w ewidencji niepełnosprawnych pracowników prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz też: Jak założyć sklep internetowy?

Pracodawca, aby móc otrzymać dofinansowanie PFRON, musi spełnić pewne wytyczne. Po pierwsze, nie może mieć zaległości w rozliczeniu z PFRON większych niż 100zł. Ponadto zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powinno powodować wzrost zatrudnienia netto ogółem pracowników niepełnosprawnych. Jeżeli zakład zatrudnia więcej niż 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, liczba osób niepełnosprawnych nie może być mniejsza jak 6% ogółu zatrudnionych.

Dofinansowanie PFRON – gdzie złożyć wniosek?

Starając się o dofinansowanie należy złożyć kompletny wniosek w formie elektronicznej lub papierowej do oddziału PFRON właściwego dla siedziby firmy.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej stwarza pracodawcy pewne przywileje. Po pierwsze, może on zyskać dofinansowanie PFRON do pensji i składek odprowadzanych osobie zatrudnionej. Pomoc z PFRON może dotyczyć również opłacenia szkoleń i kursów, przedszkola dla dzieci zatrudnionej osoby czy na czynności związane z adaptacją miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Błędy przedsiębiorców prowadzących działalność

Asertywność – pozostań w zgodzie z samym sobą

Oceń