Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna regulowana przez kodeks cywilny. Rozumie się przez nią zobowiązanie zleceniobiorcy do tego, by wykonał on określoną czynność prawną (jak np. pracę), na rzecz drugiego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach, które zostały określone przez strony. Umowa zlecenie jest umową starannego działania, a nie rezultatu (tak jak np. umowa o dzieło). Oznacza to, że w jej ramach zleceniobiorca powinien wykonać określone w niej zadania z należytą starannością. Co do zasady jest to najczęściej umowa odpłatna, chociaż jest możliwe podpisanie umowy zlecenia o charakterze nieodpłatnym. Umowa zlecenie jest stosowana przez pracodawców często jako zamiennik umowy o pracę. Zatrudnienie w tej formie ma dla pracownika określone zalety, ale także wady.

Zobacz też: Czy warto wykupić ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Zalety umowy zlecenie

Podstawową zaletą umowy zlecenia dla pracownika jest duża swoboda w kwestii samodzielności wykonywania przez niego swoich obowiązków i czasu pracy. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, w odróżnieniu od umowy o pracę, nie musi wykonywać swojej pracy w ściśle określonych godzinach i jest pozbawiony ciągłego nadzoru ze strony zleceniodawcy. Ponadto, w razie wystąpienia takiej konieczności, może on powierzyć także wykonywanie swoich obowiązków osobie trzeciej.

Bardzo ważną zaletą umowy zlecenia jest oprócz tego ich niskie obciążenie składkowe (brak składki społecznej) w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę (płaca minimalna krajowa) u innego pracodawcy. Dzięki temu zleceniobiorca może liczyć często na wyższe wynagrodzenie jeżeli dokona wyboru takiej formy zatrudnienia zamiast standardowej umowy o pracę. W przypadku, jeśli zleceniobiorca nie jest zatrudniony na umowę o pracę bardzo korzystny jest dla niego fakt, że pracodawca musi opłacać składkę społeczną co przyczyni się w przyszłości do podwyższenia emerytury pracownika. Jest to szczególnie korzystna umowa dla uczniów i studentów do 26. roku życia, którzy z jej tytułu nie podlegają ubezpieczeniom co przyczynia się do wyższego wynagrodzenia netto.

Zobacz też: Korzyści wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę

Wady umowy zlecenie

Jeśli chodzi natomiast o wady umowy zlecenia dla pracownika, jedną z najbardziej poważnych jest to, że praktycznie może ona zostać wypowiedziana i rozwiązana z dnia na dzień, o ile strony nie określiły w umowie okresu wypowiedzenia. Umowy zlecenia nie dają także zazwyczaj możliwości udania się na urlop wypoczynkowy, macierzyński czy chorobowy oraz prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego (chyba że taki pracownik przystąpił do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie). Jedna z wielu wad, które dotyczą umowy zlecenia jest fakt, że zleceniobiorca w razie wypadku przy pracy nie otrzyma żadnego odszkodowania. Nie przysługuje także z jej tytułu ustalone przepisami prawnymi wynagrodzenie minimalne. Bardzo ważną wadą umów zlecenie jest również odpowiedzialność pracownika za zaistniałe w trakcie ich wykonywania szkody, całym swoim majątkiem oraz brak możliwości otrzymania kredytu na mieszkanie.

Zalety i wady umowy zlecenia – jak każda umowa, tak i umowa zlecenie ma swoje plusy i minusy. Decydując się na umowę zlecenie warto przeanalizować wszystkie czynniki przemawiające za i przeciw. Jeżeli uznamy, że daje nam ona więcej korzyści niż strat to warto z takiej formy umowy skorzystać.

Jak być lubianym w towarzystwie?

Ergonomia pracy biurowej – zdrowie w biurze

Oceń