Kontrola zwolnienia lekarskiego

Udając się na zwolnienie lekarskie trzeba liczyć się z możliwością kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS polega na sprawdzeniu czy dane podane na formularzu zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA w kwestii orzeczenia o niezdolności do pracy są prawidłowe, jak i czy osoba, która bierze zwolnienie lekarskie od pracy rzeczywiście poświęca okres zwolnienia na leczenie się i rehabilitację.

Kto decyduje o kontroli w konkretnym przypadku?

Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego i korzystania z niego może złożyć pracodawca, który podejrzewa, że jego pracownik celowo uchyla się od świadczenia pracy. Kontrola może być jednak także przeprowadzona na wniosek wydziału zasiłków ZUS realizującego wypłatę świadczeń, jak i lekarzy orzeczników ZUS, w szczególności w przypadku dużej ilości zwolnień lekarskich na krótki okres czasu wystawianych na konkretnego pracownika jak i na osobę samozatrudnioną, a także w przypadku zwolnienia lekarskiego uzyskanego na sprawowanie opieki nad członkiem rodziny, gdy istniała możliwość sprawowania takiej opieki przez inną osobę (np. bezrobotnego domownika).

Na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS?

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS może odbywać się zarówno w miejscu zamieszkania / pobytu czasowego osoby, na którą wystawiono zaświadczenie lekarskie, jak i w miejscu pracy, czy w innym miejscu wyznaczonym jako celowe. Stwierdzenie, że “chory może chodzić” oznacza, że może wykonywać czynności dnia codziennego. Nieobecność pracownika podczas kontroli prawidłowości zwolnienia lekarskiego nie stanowi podstawy do pozbawienia świadczeń chorobowych. Jeśli chodzi o kontrolę ZUS-u w miejscu zamieszkania, w przypadku nieobecności kontrolowanej osoby w konkretnym terminie, należy dokonać jej usprawiedliwienia poprzez pisemne potwierdzenie odbywania w tym czasie wizyty u lekarza, rehabilitacji czy dokonywania realizacji recepty. Jeżeli pracownik nie złożył konkretnych wyjaśnień powodu swojej nieobecności, lub świadczył pracę zarobkową w momencie niezdolności do pracy organ kontrolujący może uznać, że zwolnienie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem co stanowi podstawę do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji i pozbawienia pracownika świadczeń chorobowych.

Bardzo często zdarza się, że ZUS wysyła do kontrolowanej osoby listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie na badanie lekarskie, które będzie wykonywane w określonym terminie przez lekarza orzecznika lub też wezwanie do dostarczenia szczegółów wyników badań lekarskich w celu ich analizy. W przypadku uchylania się takiej osoby od obowiązku stawienia się na badanie lub dostarczenia niezbędnej dokumentacji lekarskiej, kontrolowane zaświadczenie lekarskie  traci swoją moc od kolejnego dnia, który następuje po dniu kontroli. Z kolei jeśli osoba, na którą zostało wystawione zaświadczenie lekarskie stawi się na kontrolę i gdy w toku przeprowadzonego badania bądź analizy dokumentów, lekarz orzecznik ZUS określi, że data ustania niezdolności do pracy na zaświadczeniu powinna być wcześniejsza, wówczas wystawia on zaświadczenie ZUS ZLA/K, które traktuje się tak samo jak zaświadczenie o tym, że nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Dodatkowo kontrola zwolnienia lekarskiego polega na sprawdzeniu czy nie zostało ono sfałszowane, w tym celu sprawdza się poprawność wypisania zwolnienia a także czy na zwolnieniu znajduje się pieczątka i podpis lekarza.

Protokół z kontroli i konsekwencje niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

Jeżeli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego nie zostały stwierdzone żadne uchybienia a pracownik przebywał w domu, nie ma podstawy do wyciągnięcia konsekwencji. Jeśli jednak zwolnienie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, urzędnik sporządza protokół z kontroli w którym zawarte są informacje takie jak: nazwa i adres zakładu pracy, data i godzina kontroli oraz uzasadnienie wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego w sposób sprzeczny z jego celem lub zawarcie informacji o świadczeniu przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim pracy zarobkowej. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie może prowadzić do wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego i to za cały okres pozostawania na zwolnieniu lekarskim. Mogą być one także przyczyną rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Najlepsze sposoby zarabiania przez Internet

 Jak założyć sklep internetowy?

Jak znaleźć pracę?

Oceń