Dotacja na utworzenie miejsca pracy

Dowiedz się jakie są zasady otrzymywania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla pracownika z Urzędu Pracy. Aby pracownik wykonywał swoje obowiązki jak najlepiej, warto zorganizować mu wysokiej jakości stanowisko pracy. Jego dobra ergonomia oraz organizacja, a także wyposażenie nowoczesnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami może w znaczącym stopniu podnieść wydajność pracy i pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Aby wyposażyć od podstaw lub doposażyć istniejące już stanowisko pracy, nie zawsze trzeba korzystać z własnych środków. Dzięki programowi realizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy, stanowisko można doposażyć i/lub wyposażyć, korzystając ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli chcemy dostać dotację, należy zatrudnić na utworzonym stanowisku wskazanego przez PUP bezrobotnego.

Dotacja na utworzenie miejsca pracy – kto może otrzymać dotację?

Pracodawca starający się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy powinien spełniać następujące warunki:

 • trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • brak karalności za przestępstwa gospodarcze za okres do 2 lat przed złożeniem wniosku
 • wynagrodzenia powinny być wypłacane w terminie, nie można zalegać z wypłatą pensji zatrudnionym pracownikom
 • nie można rozwiązać stosunku pracy ani zmniejszyć wymiar czasu pracy żadnemu pracownikowi przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • trzeba złożyć kompletny, poprawnie wypełniony wniosek

Dotacja na utworzenie miejsca pracy – warunki

Jeśli wniosek ma być rozpatrzony pozytywnie, trzeba spełnić wszystkie warunki. Wnioski, które zawierają błędy nie będą rozpatrywane. Aby wniosek był kompletny i prawidłowo wypełniony powinny znaleźć się w nim takie informacje jak:

 • dane podmiotu starającego się o doposażenie lub refundacje stanowiska pracy takie jak nazwa, siedziba, Nip, Regon, datę rozpoczęcia działalności, rodzaj wykonywanej działalności określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • liczba stanowisk pracy na które pracodawca chce otrzymać dofinansowanie
 • rodzaj pracy, który będzie wykonywany przez skierowanego pracownika z Urzędu Pracy
 • kwota, którą pracodawca chce otrzymać
 • kalkulacja kosztów oraz źródła ich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja zakupów takich jak środki trwałe, urządzenia, maszyny
 • wymagane kwalifikacje potrzebne do zatrudnienia pracownika
 • informacje na temat zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku, gdy pracodawca nie wywiąże się z warunków umowy o refundację

Zobacz też: Jak otrzymać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON?

Dotacja na utworzenie miejsca pracy – do wniosku należy dołączyć oświadczenia o:

 • nierozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem oraz o nie zmniejszeniu wymiaru czasu pracy w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
 • prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • terminowym wypłacaniu wynagrodzeń i składek dla pracowników
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy de minimis w okresie trzech lat poprzedzających wniosek

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla siedziby działalności gospodarczej lub miejsca wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Dotacja na utworzenie miejsca pracy – jaka jest wysokość wsparcia?

Maksymalna wysokość refundacji, jaką można otrzymać to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Refundację można otrzymać, jeśli zdecyduje się na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na okres co najmniej 24 miesięcy i utrzymanie doposażonego stanowiska przez ten czas.

Refundacja kosztów stanowiska pracy to szansa nie tylko dla przedsiębiorców na rozwinięcie firmy i zyskanie nowych kontaktów, lecz także, a może przede wszystkim dla bezrobotnych na zdobycie stałej i satysfakcjonującej pracy. Jeśli pracownik się sprawdzi, a firma nadal będzie się rozwijała, na pewno znajdzie on zatrudnienie na stałe.

Oceń