Każdy przedsiębiorca powinien znać terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS. Nieopłacanie składek i podatków może być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorcy, gdyż ZUS czy Urząd Skarbowy może nałożyć surowe kary. 

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego

  •  do 7 dnia każdego miesiąca powinni rozliczyć się przedsiębiorcy będący na karcie podatkowej
  •  do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni, a także rozliczać zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych
  •  do 25 dnia każdego miesiąca należy natomiast złożyć formularz VAT-7 i rozliczyć podatek VAT. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT kwartalnie należy pamiętać o rozliczeniu podatku do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
  • Ważne! Jeśli rozliczamy VAT UE w formie papierowej, należy to zrobić do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 25 dnia w przypadku wersji elektronicznej. Podobnie wygląda sprawa w przypadku rozliczenia kwartalnego. Należy rozliczyć VAT EU do 15 i 25 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale.

Terminy wpłat do ZUS

Jeśli chodzi o terminy wpłat do ZUS, dotyczą one składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należy wpłacać je:

  • do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – w przypadku składek za osoby fizyczne, opłacające je wyłącznie za siebie, a więc za osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników.
  • do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni- w przypadku pozostałych płatników, zatrudniających pracowników i zleceniobiorców.

Jakie są kary za nieterminowe wpłaty?

Warto pamiętać, aby z realizacją wpłat nie czekać na ostatnią chwilę. Jeżeli przelew zostanie wykonany ostatniego dnia obowiązującego terminu zapłaty to Urząd raczej potraktuje taką sytuację jako nieterminowe opłacanie składek i podatków. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona wpłat w odpowiednim czasie, to czekają go takie konsekwencje jak obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, brak podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu co może wiązać się z niewypłaceniem zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego (kary za niepłacenie składek ZUS) oraz kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe (kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków)

Jeżeli kobieta przebywająca na zasiłku macierzyńskim nie opłaci w terminie składek ZUS to urząd w takiej sytuacji ma podstawy do wstrzymania wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli osoba, która przebywa na zwolnieniu chorobowym także zaniedba terminy wpłat to ZUS ma podstawy do niewypłacenia zasiłku chorobowego.

Na podatnika, który nie zapłaci zaliczki na podatek dochodowy Urząd Skarbowy może nałożyć karę grzywny w postaci mandatu. Dotyczy to czynów o niskiej szkodliwości zwanych wykroczeniem skarbowym. Jeżeli podatnik dopuścił się przestępstwa skarbowego to Urząd Skarbowy w takim przypadku nakłada surowe kary liczone na zasadzie stawki dziennej. Stawka dzienna wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia po jej 400-krotność czyli najniższa stawka wynosi  61,66 zł a najwyższa 24 664 zł. Najniższa kara to 10 stawek dziennych a najwyższa 720 dlatego najniższa grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi  616,60 zł

Przelewy do Urzędu Skarbowego i ZUS

Przedsiębiorca, który zna terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS nie powinien zalegać z zapłatą a przelewy do odpowiedniego urzędu powinny być dokonywane kilka dni wcześniej. Wykonanie przelewu do ZUS jest bardzo proste, ważne aby dokładnie wpisać dane płatnika, NIP, REGON, okres za który zostaje dokonana wpłata oraz kwotę. Należy zaznaczyć czego dotyczy wpłata, czy składki zdrowotnej, społecznej czy może funduszu pracy oraz określić typ wpłaty „S” czyli składka za jeden miesiąc i numer deklaracji czyli 01. W przypadku przelewu do Urzędu Skarbowego należy wpisać odpowiednie dane i numer konta dla właściwego urzędu, dane przedsiębiorcy, NIP, okres za który dokonujemy wpłaty. Następnie wypełniamy pole dotyczące symbolu formularza płatności, należy tu wpisać PIT-5 lub VAT -7 lub VAT-7K. Na końcu określamy dokładną kwotę zaliczki lub podatku VAT. 

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS są bardzo ważne i należy je ścisłe przestrzegać. 

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak wybrać nazwę firmy?

Formalności związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę

Aktywna mama w domu i w pracy

Odwiedź i polub nas
Oceń