Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy oraz czy pracodawca ma obowiązek takie świadectwo wydać niezwłocznie? Rozstanie z pracownikiem jest dla pracodawcy związane z szeregiem różnego rodzaju obowiązków. Oprócz konieczności naliczenia i wypłaty wynagrodzenia oraz ewentualnego ekwiwalentu za urlop w odpowiedniej wysokości czy wyrejestrowania pracownika z ZUS, niezwykle ważne jest także wystawienie w prawidłowy sposób i przekazanie pracownikowi świadectwa pracy. Taki dokument jest bardzo ważny dla opuszczającego stanowisko pracy pracownika, ponieważ stanowi on źródło informacji dla jego przyszłego pracodawcy, na temat stażu pracy, zakresu obowiązków i posiadanych stanowisk, pozwalając nie tylko ustalić jego wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości, ale także określić pracownikowi przysługujące mu uprawnienia pracownicze oraz uprawnienia z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo pracy a obowiązek wydania

Na obowiązek wydania świadectwa pracy wskazuje art. 97 par. 1 kodeksu pracy. Mówi on o tym, że pracodawca musi taki dokument wydać niezwłocznie i nie może uzależniać tego od uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem. Oprócz sytuacji, w której pracodawca wydaje świadectwo pracy w związku z rozstaniem się z pracownikiem, obowiązkowo takie świadectwo należy przygotować w przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u 1 pracodawcy, na podstawie umowy na okres próbny, umowy na czas określony lub umowy na czas wykonania określonej pracy, przez okres minimum 24 miesięcy i w związku z zakończeniem danego okresu zatrudnienia.

Zobacz też: Ergonomia pracy biurowej – zdrowie w biurze

Świadectwo pracy – niezbędne elementy

Podstawowe elementy jakie powinno zawierać świadectwo pracy zostały określone w art. 97 par. 2 kodeksu pracy oraz w uściślającym go Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Co powinno zawierać świadectwo pracy? Zgodnie z zapisami w kodeksie pracy, wśród obowiązkowych elementów świadectwa pracy powinna się znaleźć informacja o okresie zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, sposobie rozwiązania stosunku pracy albo okolicznościach w jakich stosunek pracy wygasł, a także informacje, które są potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz z zakresu ubezpieczenia społecznego. Niezwykle ważna jest także, o ile takowe istniało, wiadomość o zajęciu wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym (chociażby w związku z płaceniem alimentów lub spłatą zadłużenia).

Zobacz też: Czy warto wykupić ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Jeśli chodzi natomiast o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obok okresu i rodzaju pracy wskazuje ono m.in. na obowiązek podania, w jakim wymiarze była ta praca wykonywana, w kwestii trybu rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia – na konieczność podania podstawy prawnej, natomiast w kwestiach ustalenia uprawnień pracowniczych oraz z zakresu ubezpieczenia społecznego wskazuje, że powinny to być informacje takie jak: ilość urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu, wykorzystanego przez pracownika w roku ustania stosunku pracy, okres korzystania z urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego, liczba dni, w których pracownik był niezdolny do pracy i otrzymywał jednocześnie wynagrodzenie, liczba dni wolnych wykorzystanych w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, okres odbywania w trakcie pracy służby wojskowej, okres wykonywania pracy o szczególnych warunkach lub charakterze, okres, za który pracownik uzyska odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, a także okresy nieskładkowe w trakcie zatrudnienia, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. W załączniku do tego rozporządzenia można znaleźć wzór przykładowego świadectwa pracy, gotowego do wypełnienia, ze wszystkimi obowiązkowymi elementami.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie PFRON

Kredyty hipoteczne – wady i zalety

Aktywna mama w o domu i w pracy

Odwiedź i polub nas
Oceń