Odsetki od zaległości podatkowych to dodatkowe zobowiązanie, z którym ma do czynienia szeroka grupa przedsiębiorców. Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może zdarzyć się bowiem sytuacja, w której przekroczony zostanie termin zapłaty podatku. Bez względu na to czy takie opóźnienie było związane z przeoczeniem czy też z brakiem pieniędzy na terminową spłatę, konieczna jest zapłata odsetek w odpowiedniej wysokości.

Od kiedy obowiązują i ile wynoszą aktualnie odsetki od zaległości podatkowych?

Od 9.10.2014 r. odsetki od zaległości podatkowych stosuje się w wysokości 8% kwoty zaległości w skali roku. Odsetki od zaległości podatkowych zaokrągla się do pełnej kwoty. 

Zobacz też: Kary za niepłacenie składek ZUS

Przykład 1:
Podatnik opóźnił się w zapłacie podatku VAT należnego do dnia 25 stycznia 2016 r. w kwocie 12.000 zł. Zdecydował się na zapłatę tego podatku w dniu 1 lutego 2016 r. Oprócz kwoty 12.000 zł będzie musiał on uiścić jeszcze dodatkowo kwotę 18 złotych (8% * 7 dni opóźnienia / 365 dni w roku * 12000 zł) z tytułu odsetek zwłoki.

Istnieje możliwość skorzystania z niższych odsetek podatkowych w wysokości 4%. Taka wysokość odsetek za zwłokę została wprowadzona od dnia 1.01.2016 r. (wcześniej wynosiła ona 6%). Aby zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę przy zaległościach podatkowych, trzeba spełnić jednocześnie 2 warunki.

  • po pierwsze – konieczne jest złożenie korekty pierwotnej deklaracji podatkowej nie później jednak niż w ciągu pół roku od terminu, w którym taka deklaracja miała być pierwotnie złożona
  • po drugie – zapłata wynikłej z tego tytułu zaległości podatkowej w ciągu tygodnia licząc od dnia, w którym korekta została wysłana

Obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych nie można jednak stosować gdy podatnik dokona korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia od odpowiednich organów, o wszczęciu kontroli podatkowej, a w przypadku kontroli bez zawiadomienia – po jej zakończeniu, lub też gdy korekta jest dokonywana w ramach czynności sprawdzających.

Zobacz też: Kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków

Oprócz standardowej i obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych, od 1 stycznia 2016 r. występuje także podwyższona stawka odsetek w wysokości 150% stawki standardowej – obecnie 12%. Taka stawka jest stosowana w stosunku do podatników podatku VAT lub podatku akcyzowego, jeśli:

  • zaniżyli oni zobowiązanie podatkowe, zawyżyli kwotę nadpłaty lub zwrotu podatku i zostało to ujawnione w trakcie kontroli bądź postępowania podatkowego,
  • dokonali oni korekty deklaracji podatkowych po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej, po jej zakończeniu (w przypadku kontroli bez zawiadomieniu) lub też w wyniku czynności sprawdzających, jeśli zaniżenie zobowiązania podatkowego czy zawyżenie nadpłaty lub zwrotu przekraczało 25% należnej kwoty i było wyższe niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia z dnia upływu terminu płatności lub zwrotu,
  • w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego czy też kontroli podatkowej ujawnione zostanie niezłożenie wymaganej deklaracji i brak uiszczenia z tego tytułu podatku.

Zobacz też: Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS

Odsetki od zaległości podatkowych – kiedy nie trzeba uiszczać odsetek za zwłokę?

Podatnik, który zalega fiskusowi określony podatek, nie musi odprowadzać dodatkowo odsetek podatkowych, jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł, która stanowi trzykrotność opłaty za przesyłkę listową poleconą pobieranej przez operatora pocztowego. Mówi o tym art. 54 par. 1 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa.

Zobacz też: Jak założyć sklep internetowy?

Przykład 2:
Podatnik opóźnił się w zapłacie podatku VAT należnego do dnia 25 stycznia 2016 r. w kwocie 12.000 zł. Zdecydował się na zapłatę tego podatku w dniu 26 stycznia 2016 r. Oprócz kwoty 12.000 zł nie będzie on musiał dodatkowo uiszczać odsetek podatkowych, ponieważ na ten dzień wyniosą one zaledwie 3 zł, co jest niższe od trzykrotności opłaty pocztowej operatora pocztowego za list polecony wynoszącej 8,70 zł.

Odsetki od zaległości podatkowych – jak nie popełnić błędów przy obliczaniu?

Aby nie popełnić błędów przy obliczaniu odsetek podatkowych, warto jest zlecić to zadanie księgowości lub profesjonalnemu biurze rachunkowemu. Można też skorzystać z kalkulatorów odsetek dostępnych na stronach internetowych. Są one na bieżąco aktualizowane o właściwe stawki odsetek za zwłokę oraz obowiązujące przepisy w kwestii naliczania takich odsetek.

Cechy człowieka sukcesu

Jak skutecznie dążyć do celu

Jak zatrudnić pracownika? – formalności i obowiązki

Odwiedź i polub nas
Oceń