Dowiedz się jak zwolnić pracownika. Rozstanie z pracownikiem to bardzo stresująca sytuacja dla obu stron, które łączyła umowa o pracę. Jego przyczyny mogą być różne. Najczęściej wynika ono z redukcji etatów, niespełnienia przez pracownika oczekiwań względem pracodawcy lub wygaśnięcia stosunku pracy w związku z zakończeniem umowy terminowej. Pracownik może także zostać zwolniony na mocy artykułu 52 kodeksu pracy, w związku z utratą uprawnień potrzebnych do wykonywania zawodu, ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych lub popełnieniem przestępstwa, które uniemożliwia mu wykonywanie pracy na konkretnym stanowisku. Pomimo tego, że zwolnienie takiej osoby z pracy nie zawsze jest sytuacją prostą, do której można się w odpowiedni sposób przygotować, należy pamiętać o kilku podstawowych formalnościach, które trzeba załatwić w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Zobacz też: Formalności związane z zatrudnieniem pracownika

Jak zwolnić pracownika – rozwiązanie umowy o pracę a wypowiedzenie

Większych problemów nie ma gdy umowa wygasa wskutek upływu terminu jej trwania. Inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres bezterminowy. Wówczas zgodnie z art. 30 kodeksu pracy, konieczne jest oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w formie pisemnej. Należy przy tym przestrzegać okresów wypowiedzenia, które wynoszą 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia pracownika przez okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia pracownika przez okres dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 lata oraz 3 miesiące, w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 3 lata. Jeśli chodzi o formalności związane ze zwolnieniem pracownika należy także pamiętać o ekwiwalencie za urlop, wystawieniu świadectwa pracy i wyrejestrowaniu pracownika z ZUS-u.

Zobacz też: Jak otrzymać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Jak zwolnić pracownika – ekwiwalent za urlop

Gdy pracownik do czasu zakończenia stosunku pracy nie wykorzystał w pełni przysługującego mu urlopu, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent za urlop w formie pieniężnej. Aby prawidłowo obliczyć jego wysokość, należy w pierwszej kolejności ustalić liczbę godzin urlopu, która mu przysługuje proporcjonalnie do liczby miesięcy, które przepracuje w danym roku, a następnie podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia takiego pracownika przez współczynnik urlopowy obowiązujący w roku, w którym umowa o pracę wygasa lub ulega rozwiązaniu. Współczynnik ten ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku zatrudnienia na niepełny etat. Po podzieleniu miesięcznego wynagrodzenia przez współczynnik urlopowy uzyskujemy wysokość wynagrodzenia za 1 dzień, którą należy następnie podzielić przez liczbę godzin pracy. Otrzymuje się w ten sposób stawkę godzinową, którą mnoży się przez liczbę godzin przysługującego urlopu. W ten sposób wyliczony zostaje ekwiwalent pieniężny za urlop. Dniem wypłaty takiego ekwiwalentu jest co do zasady ostatni dzień zatrudnienia.

Zobacz też: Dotacja na utworzenie miejsca pracy – Urząd Pracy

 Jak zwolnić pracownika – świadectwo pracy

Pracownikowi, z którym była podpisana umowa o pracę, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, należy wystawić także świadectwo pracy. Podstawowe dane, które w takim świadectwie muszą zostać zawarte, określa art. 97, par. 2 kodeksu pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wydane byłemu pracownikowi niezwłocznie, tj. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, do rąk własnych lub upoważnionej przez niego pisemnie innej osoby. Jeśli natomiast nie jest to możliwe, zgodnie par. 2, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, pracodawca musi przekazać takie świadectwo byłemu pracownikowi w ciągu 7 dni od zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 Jak zwolnić pracownika – wyrejestrowanie pracownika z ZUS

Oprócz wypłacenia ekwiwalentu za urlop i wystawienia świadectwa pracy, pracodawca powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia, czyli zakończenia stosunku pracy. Do ZUS-u składa się wówczas druk ZUS ZWUA podając jako datę wyrejestrowania dzień, który następuje po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pozytywny stres – jak działa na organizm człowieka?

Jak uzyskać dotacje na założenie działalności gospodarczej?

Wybór nazwy firmy – stwórz oryginalną nazwę i przyciągnij klientów

Odwiedź i polub nas
Oceń