Czynny żal to sformułowanie oznaczające procedurę, z którą można się spotkać w toku różnego rodzaju rozliczeń podatkowych. Polega ona na powiadomieniu przez podatnika o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za swoje czyny i ryzyka nałożenia związanej z tym kary ze strony Urzędu Skarbowego. Procedura złożenia czynnego żalu została w dokładny sposób opisana w kodeksie karnym skarbowym. Warto jest się z nią zapoznać, aby jej stosowanie w praktyce nie sprawiało trudności. Może być ona ratunkiem w trudnej sytuacji, gdy w związku ze splotem różnego rodzaju okoliczności popełni się błąd, który może mieć konsekwencje finansowe lub personalne.

Czynny żal – kiedy złożenie pisma jest skuteczne?

Czynny żal to porostu wyrażenie skruchy wobec Urzędu Skarbowego. Jeżeli popełniliśmy błąd, nie dopełniliśmy zapłaty podatków w terminie itp. to możemy jak najszybciej uregulować płatności oraz złożyć stosowne dokumenty informując odpowiednie organy o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Kary unikniemy tylko wtedy, gdy przyznamy się do błędu zanim Urząd Skarbowy się o tym dowie.

Zobacz też: Kary za niepłacenie składek ZUS

Pamiętajmy, by zawsze w terminie:

  • składać deklaracje i sprawozdania finansowe
  • płacić podatek dochodowy i podatek VAT
  • prowadzić księgi rachunkowe w sposób rzetelny i prawdziwy

Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało nam się dotrzymać zobowiązań wobec fiskusa to w uniknięciu kary może pomóc nam czynny żal.

Aby czynny żal był skuteczny należy spełnić pewne warunki:

  • czynny żal, informujący o popełnieniu czynu zabronionego należy złożyć w formie pisemnej skierowanej do Naczelnika Urzędu Skarbowego
  • złożenie czynnego żalu jest skuteczne tylko w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz wystosowania w tej sprawie odpowiedniego pisma z podaniem co najmniej jednej okoliczności takiego zdarzenia.
  • dodatkowym warunkiem, który decyduje o skuteczności złożenia czynnego żalu, jest brak posiadania przez odpowiedni organ ścigania wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego (np. w formie wezwania podatnika do złożenia deklaracji podatkowej). Warunkiem skuteczności czynnego żalu jest złożenie pisma zanim Urząd Skarbowy dowie się o wykroczeniu.
  • oprócz powyższych warunków dodatkowo nie mogą być także wszczęte przez organ podatkowy czynności służbowe mające na celu ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jak chociażby czynności sprawdzające bądź kontrola podatkowa.
  • trzeba również pamiętać o tym, że czynny żal może być złożony tylko po naprawieniu swojego błędu, tj. po załączeniu wraz z nim zeznania bądź jego korekty i ewentualnej zapłacie zaległości podatkowej z tego tytułu. Jeśli te warunki zostaną spełnione, organ podatkowy ma obowiązek przyjąć pismo o czynnym żalu.

Zobacz też: Kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków?

Czynny żal – kiedy złożenie czynnego żalu jest nieskuteczne?

W momencie, gdy organ ścigania dowiedział się już o popełnieniu czynu zabronionego przez podatnika i rozpoczął kontrole mającą na celu ujawnienie przestępstwa oraz zbadania poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej a także gdy podatnik dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego w sposób świadomy i zorganizowany.

Jakie informacje należy zawrzeć w czynnym żalu?

Czynny żal powinien być aktem samodenuncjacji sprawcy. Oznacza to sytuację, w której sprawca informuje o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego, opisując przy tym przyczyny popełnienia tego czynu.

Czynny żal najlepiej jest sporządzić w formie pisma z oznaczeniem nadawcy, adresata (Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego), wraz z podaniem ich adresów.

Zobacz też: Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS

Następnie należy w odpowiedni sposób zatytułować to pismo, np. „zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego” lub „zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego” i powołując się na odpowiedni przepis prawny (art. 16 kodeksu karnego skarbowego) opisać okoliczności zdarzenia, informując jednocześnie o tym, że popełniony czyn zabroniony został naprawiony poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji i ewentualną zapłatę określonego zobowiązania podatkowego.

Na dole czynnego żalu trzeba umieścić swój podpis. Do pisma można także dołączyć wszystkie załączniki, które są w stanie uprawdopodobnić okoliczności związane z niezłożeniem deklaracji czy zapłatą podatku, jak np. wypis ze szpitala. Im większa ilość takich dowodów, tym większa szansa na to, że odpowiedni organ orzekający w sprawie odstąpi od dalszych czynności, przyjmując czynny żal do wiadomości bez żadnych konsekwencji.

Jak skutecznie dążyć do celu?

Cechy człowieka sukcesu

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie PFRON

Odwiedź i polub nas
Oceń